Swiet Moffo, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam. Gedeponeerd op 01-05-1984, bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6199 0019. Btw-identificatienummer: NL8545 484B01.

Naam ondernemer: Swiet Moffo v.o.f.

Vestigings- & bezoekadres: Printerstraat 12, 1033 RT  te Amsterdam

Telefoonnummer: 020 633 5558

Bereikbaarheid: op kantoordagen, van 09.00 tot 17.00 uur

Webshop: www.swietmoffo.nl

Op al onze producten en diensten zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing:

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Prijzen

Artikel 3 – Aanbiedingen

Artikel 4 – Betalingen

Artikel 5 – Ontbinding / herroepingsrecht

Artikel 6 – Klachtenregeling

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a)       Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

b)       Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

c)       Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en/of geleverd worden;

d)       Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de aankoop op afstand;

e)       Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een aankoop, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

f)        Op al onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Prijzen

a)       Indien zich na het afronden van een aankoop een wijziging in één van de prijsbepalende factoren voordoet, heeft Swiet Moffo het recht haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen;

b)       De consument is gerechtigd de koop te annuleren, indien wij gebruikmaken van het recht onze prijzen te verhogen;

c)       De door Swiet Moffo aangeboden producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 3. Aanbiedingen

a)       Tenzij anders vermeld, zijn onze aanbiedingen vrijblijvend. Een aanbieding die een termijn bevat kan door ons desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen drie dagen. Bij de aanbieding meegezonden mail of documentatiemateriaal is uitsluitend informatief;

b)       Swiet Moffo behoudt uitdrukkelijk de rechten voor op het bij de aanbieding verstrekte informatie, waaronder in elk geval doch het uitsluitend wordt verstaan de auteurs-, merken-, handelsnaam-, model- en octrooirechten. Dit materiaal zal niet mogen verveelvoudigd en openbaar gemaakt.

Artikel 4. Betalingen

a)       Swiet Moffo’s webshop maakt gebruik van uitsluitend iDeal-betalingen;

b)       In geval van ontbinding van de koop, wordt het reeds betaalde bedrag op hetzelfde rekeningnummer met dezelfde omschrijving en kenmerk gestorneerd;

c)       De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 5. Ontbinding / herroepingsrecht 

a)       Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van ontbinding van de aankoop ligt bij de consument;

b)       De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product;

c)       Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn te verstaan: verzegelde producten (zoals potjes met kruiden) die om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, een beperkte houdbaarheid hebben, of producten die snel bederven (zoals fashong-worst).

Artikel 6. Klachtenregeling 

a)       Klachten over producten of diensten van Swiet Moffo moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit kan schriftelijk per mail via Administratie@swietmoffo.nl;

b)       Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;

c)       De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.